Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

ผู้บริหารโรงเรียน

 

 

นางสาวพัฒน์นรี  ช่างเหล็ก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Login Form

 

 

 ข่าวสารโรงเรียน สพป.ระยอง เขต 2

ข้าราชการครูและบุคลากร

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิ
การศึกษา
วิชาเอก
1 นายกิจจา  จันทร์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ค.ม. บริหารการศีกษา 
2 นางอังคณี  ล้อมจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กศ.ม. บริหารการศึกษา
3 นางบุญภา  อินทรพุก ครู ค.ศ.3 กศ.บ. เคมี
4 นางสาววัชรี  ประทุม
ครู ค.ศ.3 ค.บ.
ประถมศึกษา
5 นางวันเพ็ญ  คำเกิด ครู ค.ศ.3 ค.บ. ภาษาไทย
6 นางโสพิศ  รื่นรมย์ ครู ค.ศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา
7 นายวรุตม์  สัจมั่น ครู ค.ศ.3 ศษ.บ. ภาษาไทย
8 นางบุปผา  ประกอบกิจ ครู ค.ศ.3 ค.บ. ภาษาไทย
9 นางสาวอภิญญา  วงศ์กลิ่นกรุด ครู ค.ศ.3 ค.ม. หลักสูตรการสอน
10  นางศิริมา  จีนกลับ ครู ค.ศ.3 ค.บ.  ภาษาไทย
11  นางรจนา  งามละเมียด ครู ค.ศ.3 ค.บ. ประถมศึกษา
12  นางนันท์นภัส   เจริญรวย ครู ค.ศ.3 ค.บ. นาฏศิลป์
13  นางอนงค์  ดีอุดม ครู ค.ศ.3 กศ.บ. ประถมศึกษา
14  นางรุจิ  บุญช่วยเหลือ ครู ค.ศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ
15  นางนงนุช  ประสพสุข ครู ค.ศ.3 ค.บ. เกษตรศาสตร์
16  นางเพชรี  วันสอน ครู ค.ศ.3 ค.บ. บรรณษรักษ์ศาสตร์
17  นางสาววรรณา  หมั่นภักดี ครู ค.ศ.3 ค.บ. ศิลปกรรม
18  นางพรพิมล  ศรีเมือง ครู ค.ศ.3 ค.บ. ประถมศึกษา
19 นางวรินดา  โหล่เหลี่ยน ครู ค.ศ.3 กศ.บ. ประถมศึกษา
20 นางศศิพัชญ์  ศรีพายัพ ครู ค.ศ.3 ค.บ. ประถมศึกษา
21 นายธนัตพัฒน์  ศรีพายัพ ครู ค.ศ.3 ค.บ. ประถมศึกษา
22 นางรัชนี  แก้วประเสริฐ ครู ค.ศ.3 ค.บ. อนุบาลศึกษา
23 นางศิริรัตน์  เจริญ  ครู ค.ศ.3 ค.บ. การประถมศึกษา
24 นางสาวนภาพร สิทธิมณี ครู ค.ศ.3 กศ.ม. บริหารการศึกษา
25 นายบรรจบ  บุญจันทร์ ครู ค.ศ.3 ค.บ. พลศึกษา
26 นางทัศนีย์  ไทยสวัสดิ์ ครู ค.ศ.3 ค.บ. ประถมศึกษา
27 นางบุศรินทร์  ผิวอ่อน ครู ค.ศ.3 ศศ.ม. คหกรรมศาสตร์
28 นางยอดขวัญ  ถามั่งมี ครู ค.ศ.3 ค.ม. หลักสูตรและการสอน
29 นางสาวพนิดา  ฉัตรศิริ ครู ค.ศ.2 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
30 นางปริชาติ  คนเล ครู ค.ศ.2 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
31 นางมยุรา  ไกรสวัสดิ์ ครู ค.ศ.2 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
32 นางสาวชิราวรรณ  สว่างวงษ์ ครู ค.ศ.2 กศ.ม. บริหารการศึกษา
33 นางกิตติยา  งานดี ครู ค.ศ.2 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
34 นางสาวนริสา  ระวังผิด  ครู ค.ศ.2 ค.ม. บริหารการศึกษา
35 นางสาวอำภา  พลอยแสง ครู ค.ศ.2 ศศ.บ. สารสนเทศ
36 นางอนงค์  จันทนะผะลิน ครู ค.ศ.2 กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
37 นางอัญชลี  นพวรรณ ครู ค.ศ.2 ค.บ. คณิตศาสตร์
38 นายธวัชชัย  งามเสงี่ยม ครู ค.ศ.2 กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
39 นางสาวบุญทริกา  สุรธัช ครู ค.ศ.2 กศ.ม. บริหารการศึกษา
40 นางสาวภัชรี  คมปัญญา ครู ค.ศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา
41 นางนงลักษณ์  นกพรม ครู ค.ศ.2 ศษ.ม.
บริหารการศึกษา
42 นางแก้วฟ้า  สมุทรชีวะ ครู ค.ศ.2 กศ.ม.  บริหารการศึกษา
43 นางสาวอนงค์  ศึกษา ครู ค.ศ.2 กศ.บ. ภาษาไทย
44 นางศิริขวัญ  จันทร์หอม ครู ค.ศ.2 กศ.ม. บริหารการศึกษา
45 นางสาวิกา  สุภาพศิริ ครู ค.ศ.2 ค.ม. บริหารการศึกษา
46 นางสาววิวรรธณี  สมัครพันธ์ ครู ค.ศ.2 กศ.ม. บริหารการศึกษา
47 นายวีรจิตร  สมัครพันธ์ ครู ค.ศ.2 กศ.ม. บริหารการศึกษา
48 นางสาวนิติรัฐ  ประพันธมิตร ครู ค.ศ.2 กศ.ม. บริหารการศึกษา
49 นางอริยา  วงษ์ศรี ครู ค.ศ.2 ค.ม. ศิลปะ
50 นางกชพรรณ  ทวีวงศ์ ครู กศ.ม. บริหารการศึกษา
51 นางสาวอัญชลี  แวววับศรี ครู  กศ.ม. บริหารการศึกษา
52 นางสาวอัญชลี  ศรีสุราช ครู วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
53 นางดวงสุดา  ยะฮาด ครู กศ.ม. บริหารการศึกษา
54 นางสาวศศิราภรณ์  ปาระเวก ครู ค.บ. คณิตศาสตร์
55 นางวาสนา  วงศ์น้อย  ครู  ป.บัณฑิต วิชาชีพครู,เกษตรศาสตร์
56 นายประวิทย์  จันทร์แก้ว ครู วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา
57 นางอาภรณ์  เพชรรัตน์ ครู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
58 นายเกรียงไกร  โนนอินทร์ ครู ค.บ. พลศึกษา
59 นางอนงค์ภัทร  ฉลอง ครู ศษ.บ. ปฐมวัย
60 นายเอกชัย  อรุณศรี ครู ค.บ.  ประถมศึกษา
61 นางสาวสุภาวดี  หลวงจันทร์
ครู
กศ.ม.
บริหารการศึกษา
62 นางสาวจีรนันท์  มูลมาตร ครู ค.บ. วิทยาศาสตร์
63 นายทินกร  กองสมบัติ
ครู ค.บ.
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
64 นายสหรัฐ  เอี่ยมสำอางค์ ครู ค.บ.  สังคมศึกษา 
65 นางสาวทัศนีย์  คำแหง ครู กศ.บ. ปฐมวัย
66 นางสาวศิริพร  ธรรมสนิท
ครู
ศศ.บ.
สารสนเทศศึกษา
67 นางสาวจิราวรรณ  สุขทอง
ครู
วท.บ. พลศึกษา
68 นางสาวพัชรี  แพนไธสง
ครูผู้ช่วย
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
69 นายจีราวุฒิ  ไมรินทร์ ครูผู้ช่วย ป.บัณฑิต  วิชาชีพครู,เกษตรศาสตร์
70 นางสาวสุชัญญา  บุญยัง ครูผู้ช่วย ค.บ. ปฐมวัย
71  นางสาวณินท์ญาดา  กันทะวงศ์
ครูผู้ช่วย ค.บ. อังกฤษ
72  นางสาวขนิษฐา  เกิดกุรัง
ครูผู้ช่วย กศ.บ. สังคมศึกษา
73 นางสาวนพวรรณ  จอมทะรักษ์
ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา
74 นายกิตติชัย จันทร์โพธิ์ ครูผู้ช่วย ค.บ. คอมพิวเตอร์
75 นางสาวธัญญา สนศรี ครูผู้ช่วย ค.บ. วิทยาศาสตร์
76 นางสาวสลิลรัตน์ ศรีภา ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์
77 นายพิชญพันธ์ จันทร์น้อย ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา
78 นายไกรสร  สิงขรณ์ ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ
79 นางสาวจุลี  แซ่แต้ พนักงานราชการ ค.บ. ประถมศึกษา
80 นางสาวสมจิตร  ศิริธรรม
พนักงานราชการ ป.บัณฑิต
วิชาชีพครู/สื่อสารมวลชน
81 นางสุภัสสร  รั้วมณี ครูอัตราจ้าง ค.บ.  สังคมศึกษา
82 นางสาวไอยรินทร์  แสวงภพ
ครูวิกฤต
ป.บัณฑิต
วิชาชีพครู/บริหารทรัพยากรมนุษย์
83 นางสาวเบญจวรรณ  ทรัพย์แก้ว
ครูอัตราจ้าง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู/เกษตร
84 นางสาวศศิธร  สีเหลือง ครูอัตราจ้าง ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
85 นายจักรินทร์  กลั่นหอม ครูอัตราจ้าง ค.บ. ชีววิทยาศาสตร์
86 นางสาวรัตนากร  หิรัญรักษ์ ครูอัตราจ้าง   ปฐมวัย
87 นางสาวสุภัทรา  ศรีทาพักตร์ ครูอัตราจ้าง วท.บ. คณิตศาสตร์
88 นายเพิ่มพงศ์  คงลายทอง ครูอัตราจ้าง ศษ.บ. ดนตรีไทย
89 นางสาวสุกัญญา  ศรัทธาธรรม ครูอัตราจ้าง   ปฐมวัย
90 นายณัฐนันท์  เสมวิลัย ครูอัตราจ้าง ศษ.บ. ดนตรีไทย
91 นางสาวชฎาภา  รัตนาภรณ์ ครูอัตราจ้าง ศษ.บ. นาฎศิลป์
92 นางสาวบงกชกร  ภักดีงาม ครูอัตราจ้าง ศษ.บ.  ภาษาอังกฤษ
93 นางสาวปัทมา  จันทิมางกูล ครูอัตราจ้าง อศศ. การศึกษานอกระบบ
94 นางสาวทิพวรรณ  จันทร์ทอง  เจ้าหน้าที่ธุรการ ร.บ. รัฐศาสตร์

 ข้อมูล ณ 20 ก.พ. 61

ขณะนี้เวลา

สื่อ DLIT และDLTV

สื่อการเรียนการสอน

สถิติผู้เข้าชม

246465
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
279
192
471
244876
3119
3323
246465

Your IP: 34.239.167.74
2020-07-13 05:16
Visitors Counter


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

facebook


Downloaded from free Joomla templates | free website templates | Free PSD Files. Designed by: joomla 1.7 templates celebrity search Valid XHTML and CSS.