Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

ผู้บริหารโรงเรียน

 

 

นายกิจจา  จันทร์ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นางอังคณี  ล้อมจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

Login Form

 

 

 ข่าวสารโรงเรียน สพป.ระยอง เขต 2

ข้าราชการครูและบุคลากร

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วิชาเอก
1 นางสาวอิสรีย์  ปานงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ค.ม. บริหารการศีกษา 
2 นางอังคณี  ล้อมจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กศ.ม. บริหารการศึกษา
3 นางจันทร์เพ็ญ  คงลายทอง ครู ค.ศ.3 ค.บ. คหกรรมศาสตร์
4 ดร.จงดี  เยือกเย็ฯ ครู ค.ศ.3 ปร.ด. บริหารการศึกษา
5 นางอุทัยวรรณ  โสธนะ ครู ค.ศ.3 ค.บ. บรรณารักษ์
6 นางชูมณี  ฤทธิกุล ครู ค.ศ.3 ศษ.บ. การแนะแนว
7  นางทัศนีย์  นามสนิท ครู ค.ศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา
8  นางบุปผา  ประกอบกิจ ครู ค.ศ.3 ค.บ. ภาษาไทย
9  นางวันเพ็ญ  คำเกิด ครู ค.ศ.3 ค.บ. ภาษาไทย
10   นางสาววัชรี  ประทุม ครู ค.ศ.3 ค.บ. ประถมศึกษา
11   นายวรุตม์  สัจมั่น ครู ค.ศ.3 ศษ.บ. ภาษาไทย
12  นายสาวอภิญญา  วงศ์กลิ่นกรุด ครู ค.ศ.3 ค.ม. หลักสูตรการสอน
13   นางโสพิศ  รื่นรมย์ ครู ค.ศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา
14   นางศิริมา  จีนกลับ ครู ค.ศ.3 ค.บ. ภาษาไทย
15  นางรจนา  งามละเมียด ครู ค.ศ.3 ค.บ. ประถมศึกษา
16   นางนันท์นภัส   เจริญรวย ครู ค.ศ.3 ค.บ. นาฏศิลป์
17  นางบุญภา  อินทรพุก ครู ค.ศ.3 กศ.บ. เคมี
18  นางอนงค์  ดีอุดม ครู ค.ศ.3 กศ.บ. ประถมศึกษา
19 นางวรินดา  โหล่เหลี่ยน ครู ค.ศ.3 กศ.บ. ประถมศึกษา
20 นางศศิพัชญ์  ศรีพายัพ ครู ค.ศ.3 ค.บ. ประถมศึกษา
21 นายธนัตพัฒน์  ศรีพายัพ ครู ค.ศ.3 ค.บ. ประถมศึกษา
22 นางรัชนี  แก้วประเสริฐ ครู ค.ศ.3 ค.บ. อนุบาลศึกษา
23 นางรุจิ  บุญช่วยเหลือ ครู ค.ศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ
24 นางสาวนภาพร สิทธิมณี ครู ค.ศ.3 กศ.ม. บริหารการศึกษา
25 นางศิริรัตน์  เจริญ  ครู ค.ศ.3 ค.บ. การประถมศึกษา
26 นางนงนุช  ประสพสุข ครู ค.ศ.3 ค.บ. เกษตรศาสตร์
27 นางเพชรี  วันสอน ครู ค.ศ.3 ค.บ. บรรณษรักษ์ศาสตร์
28 นางสาววรรณ  หมั่นภักดี ครู ค.ศ.3 ค.บ. ศิลปกรรม
29 นางสาวพนิดา  ฉัตรศิริ ครู ค.ศ.2 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
30 นางปริชาติ  คนเล ครู ค.ศ.2 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
31 นางทัศนีย์  ไทยสวัสดิ์ ครู ค.ศ.2 ค.บ. ประถมศึกษา
32 นายบรรจบ  บุญจันทร์ ครู ค.ศ.2 ค.บ. พลศึกษา
33 นางยอดขวัญ  ถามั่งมี ครู ค.ศ.2 ค.ม. หลักสูตรและการสอน
34 นางบุศรินทร์  ผิวอ่อน ครู ค.ศ.3 ศศ.บ. คหกรรมศาสตร์
35 นางสาวชิราวรรณ  สว่างวงษ์ ครู ค.ศ.2 กศ.ม. บริหารการศึกษา
36 นางสาวอำภา  พลอยแสง ครู ค.ศ.2 ศศ.บ. สารสนเทศ
37 นางอนงค์  จันทนะผะลิน ครู ค.ศ.2 กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
38 นางอัญชลี  นพวรรณ ครู ค.ศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์
39 นายธวัชชัย  งามเสงี่ยม ครู ค.ศ.1 กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
40 นางสาวบุญทริกา  หนองภักดี ครู ค.ศ.1 กศ.ม. บริหารการศึกษา
41 นางสาวนงลักษณ์  ตระกูลดี ครู ค.ศ.1 ศศ.บ. บรรณรักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
42 นางสาวอัญชลี  ศรีสุราช ครู ค.ศ.1 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
43 นางนงลักษณ์  นกพรม ครู ค.ศ.1 ศษ.ม. บริหารการศึกษา
44 นางแก้วฟ้า  สมุทรชีวะ ครู ค.ศ.1 กศ.ม. บริหารการศึกษา
45 นางสาวิกา  สุภาพศิริ ครู ค.ศ.1 ค.ม. บริหารการศึกษา
46 นางสาววิวรรธณี  สมัครพันธ์ ครู ค.ศ.1 กศ.บ. ภาษาไทย
47 นายวีรจิตร  สมัครพันธ์ ครู ค.ศ.1 กศ.ม. บริหารการศึกษา
48 นางสาวนิติรัฐ  ประพันธมิตร ครู ค.ศ.1 กศ.ม. บริหารการศึกษา
49 นางสาวนริสรา  ระวังผิด ครู ค.ศ.1 ค.ม. บริหารการศึกษา
50 นางอริยา  วงษ์ศรี ครู ค.ศ.1 ศษ.บ. ศิลปะ
51 นางกชพรรณ  ทวีวงศ์ ครู  ค.ม. บริหารการศึกษา
52 นางสาวภัชรี  คมปัญญา ครู ค.ศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา
53 นางสาวอัญชลี  แวววับศรี ครู ค.ม. บริหารการศึกษา
54 นางสาวอนงค์  ศึกษา ครู ค.ศ.2 กศ.บ. ภาษาไทย
55 นางสาวนภาลัย  เบญจมาตร ครู วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
56 นางเกษฎา  สีดาบุตร ครู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
57 นางสาวดวงสุดา  ยะฮาด ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ
58 นางสาวเกศมณี  โสภากุล ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ
59 นางสาวศศิราภรณ์  ปาระเวก ครู ค.บ. คณิตศาสตร์
60 นางสาวสุภาวดี  หลวงจันทรื ครูผู้ช่วย กศ.บ. ปฐมวัย
61 นางวาสนา  วงค์น้อย ครูผู้ช่วย ป.บัณฑิต วิชาชีพครู,เกษตรศาสตร์
62 นางสาวศิริพร  ธรรมสนิท ครูผู้ช่วย ศศ.บ. สารสนเทศศึกษา
63 นายประวิทย์  จันทร์แก้ว ครูผู้ช่วย วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา
64 นายสิลารัฐ  อรุณธัญญา ครูผู้ช่วย ค.บ. วิทยาศาสตร์
65 นางอาภรณ์  เพชรรัตน์ ครูผู้ช่วย ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
66 นางสาวจีรนันท์  มูลมาตร ครูผู้ช่วย ค.บ. วิทยาศาสตร์
67 นายเกรียงไกร  โนนอินทร์ ครูผู้ช่วย ค.บ. พลศึกษา
68 นายภานุวัฒน์  แสนพรหม พนักงานราชการ บธ.บ. คอมพิวเตอร์
69  นายจีราวุฒิ  ไมรินทร์ พนักงานรา่ชการ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู,เกษตรศาสตร์
70  นางสาวสมจิตร  ศิริธรรม พนักงานราชการ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
71 นางสาวจุลี  แซ่แต้ พนักงานราชการ ค.บ. ประถมศึกษา
72  นางสาวไอยรนทร์  แสวงภพ ครูวิกฤต ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
73 นางสาวสุภัสสร  ชัยงาม ครูวิกฤต ค.บ. ประถมศึกษา
74 นายสุรวุธ  ขาวผ่อง ครูอัตราจ้าง วท.บ. คอมพิวเตอร์
75 นางสาวเบญจวรรณ  ทรัพย์แก้ว ครูอัตราจ้าง ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
76 นายจักรินทร์  กลั่นหอม ครูอัตราจ้าง ค.บ. วิทยาศาสตร์
77 นางสาวเฉลิมพร  สีเหลือง ครูอัตราจ้าง ค.บ.  วิทยาศาสตร์
78 นางสาวสุกัญญา  การสมมุติ ครูอัตราจ้าง กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา
79 นางประภัสสร  ลาตะวงค์ ครูอัตราจ้าง ศษ.บ. วัดผลและประเมินผลการศึกษา
80 นางสาวปัทมา  จันทิมางกูล ครูพี่เลี้ยง อศศ. พัฒนาชุมชน
81 นางสาวทิพวรรณ  จันทร์ทอง ครูธุรการ ร.บ. รัฐศาสตร์

 ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 59

ขณะนี้เวลา

สื่อ DLIT และDLTV

สถิติผู้เข้าชม

077435
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
193
214
533
75831
2020
5434
77435

Your IP: 54.147.40.153
2017-12-13 13:05
Visitors CounterDownloaded from free Joomla templates | free website templates | Free PSD Files. Designed by: joomla 1.7 templates celebrity search Valid XHTML and CSS.